PRIMONET RO SRL colecteaza datele tale cu caracter personal ( nume, prenume, adresa domiciliu, numar telefon, email, adresa IP ) in vederea efectuarii si indeplinirii comenzilor plasate pe site-ul www.lichide-tigara-electronica.ro . PRIMONET RO SRL nu colecteaza datele personale in scop de marketing.

Pentru a adapta informatiile comunicate în funcţie de comportamentul şi preferinţele tale şi pentru a-ţi oferi cea mai bună şi personalizată experienţă, este posibil să analizăm şi să combinăm datele tale cu caracter personal.

Cand vom analiza si combina datele tale cu caracter personal, o vom face doar in conformitate cu prevederile legale aplicabile, care ar putea implica obtinerea unei prealabile aprobari sau confirmari si/ sau de informatii suplimentare din partea ta.

PRIMONET RO SRL îţi oferă posibilitatea să-ţi retragi consimţământul în orice moment.

Pentru mai multe informaţii, citeşte Termenii si conditiile PRIMONET RO SRL.


2. PRELUCRAREA DATELOR CUCARACTER PERSONAL

2.1. Politică deConfidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptuluila protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Lichide.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesarepentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul(UE) 2016/679 (“Regulamentulgeneral privind protecția datelor” sau “GDPR”),precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucâtunul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintătransparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despremodul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracterpersonal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele șiserviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

 

2.2. Ce date cu caracter personal prelucreaza PRIMONET RO SRL?

Prelucrarea datelor cu caracterpersonal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectueazăasupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sauneautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in oricealt mod, alinierea sau combinarea,  restritionarea, blocarea, ștergerea,distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urilePRIMONET RO SRL, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracterpersonal. 

In contextul desfasurariiactivitatii curente a PRIMONET RO SRL, inclusiv derularii activitatiicomerciale/contractuale, implicand achizitionarea de produse oferite pewebsite-ul Lichide.ro, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, vaputem solicita  anumite date cu caracter personal.

In acest sens, PRIMONET RO SRLva prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele șiprenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail.

 

2.3. Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale carordate pot fi prelucrate de catre PRIMONET RO, exclusiv in scopurile mai josmentionate sunt:

- Clientii persoane fizice aiPRIMONET RO SRL (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg,reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali;

-Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri deafaceri/contractuali, , furnizori, prestatori de servicii) si aiinstitutiilor/autoritatilor publice.

 

2.4. Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate depersoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate sicorecte in vederea finalizarii comenzilor online efectuate pe Lichide.ro

Pentru a va putea oferi anumiteservicii specifice activitatii, PRIMONET RO SRL va solicita datele cu caracterpersonal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furnizaastfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor PRIMONETRO SRL.

Atunci cand achizitionati unserviciu furnizat de PRIMONET RO SRL, vom colecta date personale in legatura cuprestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelorprevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilorPRIMONET RO SRL, dumneavoastra sunteti informat/a si/sau va exprimati in modexpres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelorpersonale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelorfizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si liberacirculatie a acestor date (legislatia interna si dreptulcomunitar-UE).  

In cazul in care prelucrareadatelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinireaunei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim alPRIMONET RO SRL, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau vaputeti  retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa producaefecte pentru viitor.

 

2.5. Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastracu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

-             Furnizarea/livrarea produselor comandate prin intermediul site-ului Lichide.ro;

-             Derularea activitatii comerciale/contractuale a PRIMONET RO SRL;

-             Facturarea si incasarea valorii serviciilor PRIMONET RO SRL;

-             Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prinorice mijloc de comunicare;

-             Indeplinirea obligatiilor legale incidente;

-             Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interespublic;

-             Activitati de audit si control/supraveghere;

-             Arhivare, scopuri statistice;

-             Colectare debite/Recuperare debite restante;

-             Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotararijudecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti , etc.

PRIMONET RO SRL va consideratoate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nule va partaja cu terti fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.


2.6. Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fichiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, dupa cum urmeaza:

- Clienti persoane fizice aiPRIMONET RO SRL (actuali, fosti sau potentiali),reprezentanti/imputerniciti aiacestora, legali sau conventionali; (pentru scopul derularii raporturilorcomerciale/contractuale);

- Furnizori, prestatori si alteentitati juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai PRIMONET RO SRL,autoritati/institutii publice;

Destinatarii (altii decatpersoanele vizate) datelor pot fi:

- Autoritati publice centralesi locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilorlegale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare,executori judecatoresti,  societati de asigurare si reasigurare, organizatiide cercetare a pietei (scop statistic) etc.

In relatia cu PRIMONET RO SRL,dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile deurmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul lastergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul laportabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.


2.7. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, PRIMONET RO SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor PRIMONET RO SRL, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opoziţie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care PRIMONET RO SRL prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către PRIMONET RO SRL pentru o durata de minim 2 ani sau pentru o durata stabilita printr-un alt cadru legal, sau vor fi distruse.

 

2.8. Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce PRIMONET RO SRL depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-ul Lichide.ro Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

 

2.9. Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.  Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata PRIMONET RO SRL, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre PRIMONET RO SRL sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care PRIMONET RO SRL demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, PRIMONET RO SRL este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat  la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre PRIMONET RO SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de PRIOMNET RO SRL prin intermedul site-ului Lichide.ro si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, PRIMONET RO SRL poate:

- fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;

- fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. 

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania,

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa prin e-mail prin intermediul unei cereri la adresa: primonetro@yahoo.com

Conform  GDPR avem obligatia ca in termen de maxim 10 de zile sa va raspundem la cerere.


2.10. Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul PRIMONET RO SRL cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: primonetro@yahoo.com, sau la urmatoarea adresa de corespondenta: PRIMONET RO SRL, cu sediul in Satu Mare, Str. Amatiului nr. 47, cod postal 440252, Jud. Satu Mare. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului  Lichide.ro prezentele prevederi,  pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-ului Lichide.ro sau utilizarea serviciilor PRIMONET RO SRL prin intermediul website-ului, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.